zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Mediacje jako forma rozwiązywania sporów i konfliktów - Koszalin

"Mediacje jako forma rozwiązywania sporów i konfliktów" to 20-godzinne (2 dni) warsztatowe szkolenie, w trakcie którego uczestnicy nabywają podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych. Warsztatowicze poznają psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów oraz uczą się w jaki sposób skutecznie doprowadzić do ugody. Śledzą różne formy rozwiązywania sporów - negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd; poznają przepisy prawne dotyczące postępowań mediacyjnych. Omawiają zagadnienia etyki zawodowej mediatora oraz przechodzą trening umiejętności mediacyjnych.

Szkolenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dot. prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych i upoważnia do wpisu na listę mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym.

Dzień I. (bardziej teoretyczny)
1. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego:

a) podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach sądowych

b) szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego

c) prawa i obowiązki oraz podstawowe cechy i umiejętności mediatora

d) zagadnienia etyki zawodowej mediatora

e) zagadnienie praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego

f) zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości

g) prowadzenie dokumentacji, sporządzanie ugody

h) przeciwwskazania do uczestnictwa w mediacjach

2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

a) wybrane zagadnienia z psychologii społecznej w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznych o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

b) procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) - podobieństwa i różnice

c) różne modele mediacji pokrzywdzony - sprawca

d) wiedza o procesie mediacji (rola mediatora, etapy mediacji, satysfakcja merytoryczna, psychologiczna i proceduralna)

Dzień drugi (bardziej praktyczny - ćwiczenia indywidualne i w grupach)

3. Trening umiejętności mediacyjnych:

a) prowadzenie spotkań wstępnych ze stronami oraz opanowanie wypowiedzi otwierających mediacje (monolog mediatora)

b) dokonanie analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją

c) prowadzenie sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowanie technik mediacyjnych)

d) komunikowanie się z uczestnikami mediacji w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań), mowa werbalna i niewerbalna mediatora i uczestników

e) psychopatologia emocji i zachowania w trakcie procesu mediacyjnego

f) manipulacje w mediacjach

4. Opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami (4 godziny dyd. pracy własnej)

5. Egzamin końcowy

Szkolenie stanowi bazę dla szkoleń specjalistycznych - mediacje rodzinne, mediacje cywilne i gospodarcze, mediacje karne, mediacje z nieletnimi sprawcami czynów zabronionych.

Trenerzy prowadzący to mediatorzy sądowi, specjaliści w ugodowym rozwiązywaniu sporów i konfliktów, wpisani na listę mediatorów stałych przy sądzie okręgowym. 

Cena szkolenia – zgłoszenie: 750 zł

Wartość szkolenia zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z przepisami MEN i MS.

Miejsce szkolenia: Koszalin

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś zainteresowany - zapytaj o szczegóły 
e- mail: szkolenia@zachodniopomorskie.edu.pl lub tel. 943523475, 502257571, 661320615

Jeśli jesteś zdecydowany - pobierz zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, wypełnij je i prześlij na nasz adres.

 

Lokalizacja
MIEJSCE: Koszalin
Lokalizacja
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się